«Да се решиш да имаш дете, това означава да позволиш на сърцето си да се разхожда извън тялото»

Обезщетение за бременност и майчинството – общи положения и документи

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, РАЗМЕР И ИЗЧИСЛЯВАНЕ:

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Ако нямате такъв – минавате по системата за социално подпомагане. Ако нямате нужния осигурителен стаж, но към датата на излизане в болничен имате трудово правоотношение, обезщетение от НОИ ще започнете да получавате в момента, в който придобиете изискуемият стаж.

Сумата, на която се осигурявате през 18-те месеца преди да излезете в болничния 45 дена преди термин определя размера на обезщетението по време на болничен и за отглеждане на дете. Изискването за 18 месеца осигурителен стаж се отнася за лицата, за които отпускът поради бременност и раждане е започнал след 01.01.2011г. Общо имате право на обезщетение 90% от осигурителния ви доход (но не повече от средно-дневното нетно възнаграждение) за 18 месеца  назад, считано от пъврия ден на болничния 45 дена преди термин. Осигурената за общо заболяване и майчинство майка има право на парично обезщетение при бременност и раждане за срок от 410 календарни дни, от които 45 дни преди раждането.

Максималният осигурителен доход за страната в момента (2011г.) е 2000 лв, което ще рече, че дори и брутното ви възнаграждение да е над 2001 лв, обезщетението ви ще бъде изчислено на 2000 лв.

Размерът на обезщетенията варира от месец за месец в зависимост от броя на работните дни в месеца, за който се изплаща обезщетението. При подаване на първия ви болничен, НОИ изчислява среднодневното ви възнаграждение, което е едно и също всеки месец, а след това всеки месец сумата, която ви превежда, се получава като това средно-дневно възнаграждение се умножи по броя на работните дни.  Изчислението става горе-долу по следната формула:

90% * [(ОД1+ОД2+ОД3+ОД4+ОД5+ОД6+ОД7+ОД8+ОД9+ОД10+ОД11+ОД12)/(РД1+РД2+РД3+РД4+РД5+РД6+РД7+РД8+РД9+РД10+РД11+РД12)]
където ОД е осигурителен доход за месец 1, месец 2 и т.н., а РД е броя на работните дни през месец 1, месец 2 и т.н.

След това получената сума се сравнява с нетния доход. Ако нетния доход на дневна база е по-голям, то за смятане на обезщетението ще се вземе предвид 90% от осигурителния. Ако 90% осигурителния доход е по голям – взима се нетното възнаграждение. Или иначе казано – обезщетението ви ще бъде изчислено на база по-малката от двете суми.

С ето този on-line калкулатор бихте могли приблизително да изчислите размера на майчинството, което ще получавате.

ПРОЦЕДУРА ПО ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Осигуровките за текущия месец се изплащат до 10-то число на месеца следващ текущия. Важно е да знаете, че НОИ изпращат пари два пъти на седмица, които се заверяват по картовите сметки във вторник и четвъртък. За това, ако в четвъртък нямате пари по картата, няма да ги имате и в неделя. Превод можете да очаквате от НОИ около 15-20 дена след като всичките ви документи са подадени. В случай, че имате забавяне, първо се обадете на работодателя си и го попитайте кога и дали е внесал документите ви в НОИ.

Важно е да се знае също, че НОИ изплаща обезщетенията на база представени от вас документи, месец за месец. Например: ако болничният ви 45 дена преди термин е от 20-ти октомври до 3-ти декември, пари по тях ще получите както следва: през ноември за периода 20-ти октомври – 31-ви октомври (след като работодателя ви внесе осигуровките за октомври и ги декларира), през декември за периода 01 ноември – 30-ти ноември (отново след като работодателя ви внесе осигуровките за ноември и ги декларира) и през януари за периода 01-ви – 03-ти декември. Най вероятно след това ще имате още един болничен, който ще започва от 03-ти декември и парите за него ще ви дойдат в отделен превод, отново само за периода 03-ти декември – 31-ви декемпври само след като работодателят ви внесе осигуровките за декември и ги декларира в НОИ.

ДОКУМЕНТИ

1. Първи етап: Първи болничен лист:

Издава се от гинекологът, който следи бременността ви, 45 дена преди очаквания термин Може да го направи срещу амбулаторна книжка, която трябва да имате. Ако нямате, личният лекар ще ви издаде такава.  Към болничния лист се прилага Декларация за банкова сметка (Приложение 7 към чл.8)

2. Втори етап: Втори болничен лист:

Издава се от болничното заведение, където е родено детето и съдържа датата на раждане (която обикновено е различна от датата на термина). Този болничен отново се предоставя на работодателя и той го подава в НОИ.

Еднократни помощи за раждане на дете: Правото за получаване на еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на живо дете и се установява с оригинално удостоверение за раждане. Размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете е 250 лева, за второ дете – 600 лева, а за всяко следващо – по 200 лева. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по адресна регистрация на майката. Лично майката попълва и подава Молба-декларация за получаване на еднократна помощ при раждане на дете. Към нея се прилагат копия от личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се дава акта за раждане на детето (оригинала). Тази помощ може да потърсите до 3 години от раждането на детето. Трябва да имате акт за раждане от общината, в която е адресната регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно положение. Еднократните помощи за раждане на дете се изплащат само на български граждани, независимо от това дали майката е осигурена или не. Правото на тази помощ възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на държавното обществено осигуряване. Изплаща се на майката, а ако тя не работи – на бащата.

3. Трети етап: След изтичане на 42 дни от раждането, педиатърът на детето, или в краен случай личния лекар на майката, издава третия болничен. Това е т.нар. изравнителен болничен, който компенсира майките родили преди термин, които реално не са използвали всички дни по първия болничен. Към него се прикрепя “Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане”Приложение 1. Отново счетоводството на работодателя трябва да подаде документите в НОИ.

4. Четвърти етап: След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба при работодателя за 315 календарни дни отпуска, които той няма право да откаже. Необходимите документи са:
Молба за отпуск в свободен текст до работодателя;
– Mолба декларация на основание чл. 50 и 51 от КСО за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 – Приложение 2;
– Декларация 7- по образец ;
– Оригинал и копие на акта за раждане на детето.

Възможно е работодателят ви да не поиска от вас да попълните Декларация 7 и ако е така, не се притеснявайте. Тя не се носи в НОИ, а се държи във вашето трудово досие. С нея декларирате, че ако настаните детето си в детско заведение на пълна държавна издръжка, имате задължение да информирате фирмата, в която работите. Хубаво е да занесете гореописаните документи около 20 дни преди да ви изтече последния болничен, защото след като ги получи, счетоводителката има доста работа. Процедурата е следната: на база молбата за отпуск работодателят издава заповед за отпуск, която подписва и подпечатва. Копието на акта за раждане се сравнява с оригинала. На копието се пише “вярно с оригинала”, слага се печат на работодателя и се подписва от управителя. В края на Декларация 2 работодателя попълва необходимите данни, подписва се и подпечатва. Всички документи – заповедта за отпуск, копие от молбата, декларация 2 и копието от акта за раждане се описват в дискетата за НОИ и заедно с нея се носят в НОИ.

5. Пети етап: Обезщетение за отглеждане на дете до две години . След изтичането на 315-те дни майчинство имате право на обезщетение за отглеждане на дете до две години, което за 2011 година е в размер на 240 лв. на месец. То също се получава от НОИ по абсолютно същия начин като болничните и майчинството – след като изтече месеца за който се отнася обезщетението и след като работодателя внесе дължимите осигуровки и подаде Декларация обр. 1 в НОИ. Тази сума е необлагаема, oбезщетението е точно 240 лв и не зависи от работните дни в месеца. Необходимите документи, които трябва да занесете при работодателя са както следва:
1. Молба – декларация за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 от КСО – Приложение 3
2. Копие от акта за раждане на детето
3. Заявление, че желаете да получавате обезщетение за отглеждане на малко дете
4.Декларация по чл. 46 ал. 1 от НРВПО

За целия период на отпуска за гледане на дете до 2 годишна възраст, работодателят внася само здравни осигуровки – 20.16 лв. месечно за 2011г.

Ако желаете да започнете работа, получавате 50% от майчинството си. Попълва се Приложение 4. Можете да го прехвърлите и на близък човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.

Ако детето тръгне на детска ясла, длъжни сте да уведомите работодателя си. Обезщетението, което ще получавате от този момент се спира и ще получавате 50% от него. Вие можете да се върнете на работа или да ползвате платен, неплатен отпуск или болнични.

ПРАВА НА БАЩАТА (ОСИНОВИТЕЛ)

Чл. 52 от КСО регламентира, че осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за отглеждане на малко дете, ако имат 18 месеца осигурителен стаж като осигурени за  този риск (отнася се за лицата, при които отпускът за отглеждане на дете е започнал след 01.01.2011г.).

Чл. 50, ал. 6 от КСО регламентира, че осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане на дете в размер на 90 % от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход за срок до 15 календарни дни, ако има 18 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск.

Осигуреният за общо заболяване и майчинство баща (осиновител) има право на парично обезщетение при раждане на дете в размера на 90 %  след навършване на 6-месечна възраст на детето за остатъка до 410 календарни дни, ако има 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за този риск. (чл.50 ал.7 на КСО)

Чл. 163, ал. 7 от КТ, регламентира, че когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на детето от датата на изписването му от лечебното заведение.

Съгласно чл. 163, ал. 8 от КТ, със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни.

Съгласно чл. 163, ал. 9 от КТ, за времето, през което бащата (осиновителят) ползва отпуск  отпускът на майката се прекъсва.

Бащата подава заявление – декларация с приложени и заверени от осигурителя копия от: 1. заповедта за разрешаване на отпуска; 2. удостоверението за раждане на детето; 3. документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

ВТОРА БРЕМЕННОСТ ПО ВРЕМЕ НА МАЙЧИНСТВО

Ако началото на отпуска за бременност и раждане (45 дни преди предполагаемия термин) е след като вече е приключил отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, обезщетението за бременност и раждане се изчислява по общия ред – от осигурителния доход през 18-месечната база преди месеца на започване на отпуска. За времето на получаване на обезщетение за отглеждане на дете се взима като осигурителен доход минималната работна заплата за съответните месеци.

Ако началото на отпуска за бременност и раждане е по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, изчисленото по общия ред обезщетение се сравнява с размера на обезщетението за предходното дете и се изплаща по-благоприятният (по-високият) размер.
Ако началото на отпуска за бременност и раждане е по време на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, то обезщетението за отглеждане се прекратява (защото вече няма такъв отпуск, а започва отпуск за бременност и раждане). Но след като не се ползва отпуск за отглеждане на дете, майката има право на 50 % от обезщетението за него и тези 50 % се изплащат заедно с обезщетението за бременност и раждане до навършване на 2 години от предходното дете.

Необходимо е заедно с първия болничен за 45 дни, да подадете и Приложение 12 и Приложение 4, ако все още не е свършило първото майчинство, което трябва да стане в тридневен срок от датата на издаване на болничния за 45 дни.

И ЕДИН СЪВЕТ:

Вземете от НОИ Вашия Персонален Идентификационен Код (ПИК), с който да проверявате (тук) какви суми и за какви периоди ви се изпращат. Този код ви дава възможност и да следите (тук) на коя дата и под кой входящ номер работодателят ви е внесъл документите и така във всеки момент да сте наясно към кого трябва да се обърнете при евентуално забавяне на превод.
ПИК се получава обикновено на момента в НОИ, но понякога се налага да се изчака 3 дни. Издава се срещу попълнена молба и срещу лична карта. Ако по лична карта се водите в друг град, няма проблем да получите ПИК от НОИ в града, където работите.

38 мисли относно “Обезщетение за бременност и майчинството – общи положения и документи”

Коментарите са изключени.